Portefeuilles verdeeld

Portefeuilles verdeeld

Portefeuilles verdeeld

Het Financieel Dagblad schrijft op 23 oktober in het hoofdredactionele commentaar: hoe kan het dat een eigentijdse maatschappelijke prioriteit niet zichtbaar is gemaakt in de portefeuilles van het nieuwe kabinet? Wel, de nieuwe minister en staatssecretaris die over het openbaar bestuur gaan, Kajsa Ollongren en Raymond Knops zijn de aangewezen personen om dat recht te zetten. Wat daarvoor een belangrijke voorwaarde is, is dat het kabinet met een Nationale Ambitie Digitalisering komt. De basis daarvan kan worden ontleend aan het eind 2016 opgestelde manifest van een brede coalitie van 27 bedrijven, maatschappelijke organisaties (waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland) en kennisinstellingen. Zowel de nieuwe minister, weliswaar in haar vorige hoedanigheid, als ik hebben dit manifest ondersteund. Een nationale digitale infrastructuur is natuurlijk onderdeel van deze ambitie. En vanuit het bureau van de Digicommissaris zetten we alles op alles om daar op voor te sorteren.

Voorwaarde is ook dat in de organisatie van BZK ruimte wordt gecreëerd om een bijzondere, stimulerende en verbindende rol te vervullen in de ontwikkeling en realisatie van een ActieAgenda: agenderend en verbindend door regievoering en sturing op samenhang tussen de nationale en internationale opgaven op gebied van digitale overheid, digitale economie en digitale veiligheid enerzijds en de sectorale en nationale digitaliseringsopgaven anderzijds.

In de afgelopen jaren heb ik keer op keer – en ik blijf dat doen – gepleit voor meer lef en leiderschap om gezamenlijk op rijksniveau én interbestuurlijk digitale stappen te zetten. Het ontbreken van voldoende gevoel voor urgentie, in combinatie met het ontbreken van financiële middelen en een zekere doorzettingsmacht ondermijnen het centraal zetten van deze maatschappelijke prioriteit. Maar……het voorwerk van de afgelopen drie jaar, onder andere vanuit het bureau Digicommissaris, heeft een stevige basis gelegd om nu met ambitie verder te gaan. Om te beginnen het organiseren van financiële ruimte voor doorontwikkeling en innovatie. De nieuwe bewindsliedenploeg is ervaren, eigentijds en ambitieus genoeg om de komende tijd om een succesvolle voortzetting en maatschappelijke verbreding van het werk van Nationaal Beraad voor de digitale overheid en samenleving te bewerkstelligen.

Voor het regeerakkoord heb ik vier concrete punten genoemd, en die zijn slechts rudimentair terug te vinden in de uiteindelijke tekst. Maar belangrijk is dat digitalisering en een aantal digitale voorzieningen worden genoemd in het startdocument voor het nieuwe kabinet. De bal ligt dus op de stip! En daarom nog een keer die vier punten in het kort:

  • één bewindspersoon stuurt op de digitale transformatie:……daar komen we dicht bij,
  • interbestuurlijke samenwerking en professionele ondersteuning:……..toegegeven dat daar nog wel wat aandacht aan gegeven moet worden,
  • budget is nodig, liefst via een revolverend fonds:…….ik ben optimistisch, want investeringen zijn hard nodig, maar baten liggen ook in het verschiet “de cost gaet voor de baet uyt”, en
  • inwoners hebben recht op veilig internet en op een overheid, die een open digitale politiek voert en digitale verworvenheden borgt:……dit vierde punt is langzamerhand een soort buzz-woord in het openbaar bestuur.