Digicommissaris maakt plaats voor één politiek verantwoordelijke voor de digitale overheid

Digicommissaris maakt plaats voor één politiek verantwoordelijke voor de digitale overheid

PERSBERICHT

Digicommissaris maakt plaats voor één politiek verantwoordelijke voor de digitale overheid

Indien het nieuwe kabinet de aanbevelingen van het rapport van de studiegroep opvolgt en er één bewindspersoon wordt belast met de regie op de digitale overheid, zal Digicommissaris Bas Eenhoorn zijn ontslag aan het nieuwe kabinet aan bieden en zorgen voor een goede overdracht en inbedding van zijn taken als Digicommissaris.

De Tweede Kamer heeft vandaag op eigen verzoek een brief ontvangen van de Digicommissaris, Bas Eenhoorn, waarin hij de periode van tweeënhalf jaar evalueert. De brief is tegelijkertijd aangeboden met de resultaten van de studiegroep Informatiesamenleving en Overheid, die vandaag in aanwezigheid van SG Richard van Zwol en Bas Eenhoorn gepresenteerd zijn.

De Digicommissaris is in 2014 door het kabinet aangesteld om, als overheidsbrede regisseur, de generieke digitale basisinfrastructuur (GDI) te versterken en de verlamming die was ontstaan op inhoud, sturing en financiën te doorbreken. Om dat te bereiken heeft Eenhoorn een interbestuurlijke overleg- en besturingsstructuur ingericht, dat jaarlijks een samenhangende nationale ambitie- en uitvoeringsagenda opstelt (het Digiprogramma), inclusief bijbehorende financiële doorvertaling. De Digicommissaris zorgde ook voor eenduidigheid in rollen en verantwoordelijkheden op het speelveld van de Digitale Overheid. De acute financiële problemen, die speelden bij aanvang van zijn opdracht, zijn onder regie van de Digicommissaris met voorrang opgelost. Vervolgens werkte de Digicommissaris aan uitgangspunten voor duurzame financieringsafspraken. Deze uitgangspunten, en de uitwerking daarvan, zijn door het kabinet vastgesteld.

In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt Eenhoorn dat de basis in tweeënhalf jaar tijd op orde is gebracht. Hierdoor is er op interbestuurlijke tafels ruimte ontstaan het gesprek te voeren hetgeen nodig is om tegemoet te komen aan de veranderende verwachtingen van mensen en bedrijven ten aanzien van de publieke dienstverlening en hoe daar als één overheid aan te beantwoorden.

Met de eenduidige en transparante regie op de GDI is ook bereikt dat de overheid kantelt van een op de eigen organisatie of aanbodgerichte dienstverlening naar een overheid die de mens in al zijn verscheidenheid centraal stelt. Met name de gemeenten zetten hier -als eerste overheid- voortvarend op in, en sporen daar ook andere overheden met wie zij samenwerken toe aan.

De aanbevelingen uit het rapport van de studiegroep onderstrepen bovenstaande roep om urgentie en ambitie met stevige politieke en ambtelijke regie om zo de GDI in samenhang met de sectorale digitaliseringsopgaven verder te brengen. Een breed samengestelde ministeriële commissie en het samenbrengen van de verantwoordelijkheden voor de Digitale Overheid onder één bewindspersoon, zoals de Studiegroep bepleit, is wat Eenhoorn betreft een goede stap om sturing en samenhang op nationaal niveau te bestendigen. Hij adviseert de bij de kabinetsformatie betrokken partijen één  bewindspersoon verantwoordelijk te maken voor de digitale overheid en deze door een sterke regie-eenheid te laten ondersteunen. Indien het nieuwe kabinet de aanbevelingen van het rapport van de studiegroep opvolgt en er één bewindspersoon wordt belast met de regie op de digitale overheid, heeft Eenhoorn besloten zijn ontslag aan het nieuwe kabinet aan te bieden en te zorgen voor een goede overdracht en inbedding van zijn taken als Digicommissaris.

Zie hier de Kamerbrief van de Digicommissaris.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder Neeltje Kuijpers: neeltje.kuijpers@digicommissaris.nl of 06-10571264.